AVTALSBESTÄMMELSER FÖR CLOUDGOLF MEDLEMSKAP OCH PRODUKTER

1. CloudGolf GOLFMEDLEMSKAP

Medlemskapet är personligt och gäller från och med den tidpunkt CloudGolf Sverige AB, 559019-7058, erhåller full betalning för av kunden valt CloudGolf Medlemskap, samt för den period som medlemmens Golfmedlemskap gäller.

2. Prisändringar

Samtliga ingångna avtal är skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt eller annan tillkommande skatt, under den period som medlemmens Golfmedlemskap gäller. Därefter kan prishöjning ske för månadsavtal som löper vidare med ytterligare 12 månader efter den första avtalsperioden. Förskottsbetalda medlemsprodukter kan inte prisändras i efterhand.

3. Avtalstid och uppsägningsregler

Förskottsbetalda CloudGolf Medlemskap kan inte sägas upp och/eller överlåtas. Alla produkter regleras enligt gällande regler som informeras på köpsida, i varukorg och vid betalning.

4. Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlem att avstängas från att kunna boka golfspel tills betalning sker.

5. Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm

CloudGolf ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på medlemmars tillhörigheter. CloudGolf ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem p. g. a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå i samband med spel på våra samarbetsanläggningar/ anslutna banor.

6. Hälsotillstånd

Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna som medlemskap i CloudGolf medger.

7. Trivselregler och Golfspelsföreskrifter

Det åligger medlemmarna att följa våra samarbetsanläggningars gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende metoder och användning av anläggningen som meddelas, skriftligen eller muntligen, av våra anslutna banors personal. Medlem förutsätts alltid vid besök på våra anslutna banor uppträda på ett sätt som inte stör andra golfare eller personal. Om medlem inte följer föreskrifter och regler förbehåller sig CloudGolf rätten att säga upp medlemskapet. I sådana fall förbehåller sig CloudGolf även rätten att fakturera medlem på resterande belopp av årsabonnemang för kunder med månadsbetalningsavtal.

8. Uteslutning av medlem

CloudGolf har rätt att stänga av medlemskapet under viss tid eller att säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om en CloudGolf-medlem bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och inte efter begäran av CloudGolf vidtar tillräcklig rättelse; – Bryter mot boknings- och avbokningsföreskrifter enligt fastslagna rutiner beskrivna på CloudGolf.se . – Bryter mot anslutna banors angivna säkerhets- eller ordningsregler. – Bryter mot anvisningar givna av personalen på CloudGolf eller personalen på CloudGolfs anslutna banor. En uteslutning innebär uteslutning ur Sveriges Golfförbund och med en sådan status får du tillsvidare ej spela golf på förbundsanslutna banor i Sverige.

9. E-post och SMS

I och med det att medlem lämnat sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer, godkänner han/hon att CloudGolf skickar information till honom/henne via SMS och e-mail. CloudGolf lagrar med automatisk databehandling samtliga ifyllda uppgifter i en databas. Dessa uppgifter behandlas av CloudGolf enligt personuppgiftslagen. Medlem ger genom att fylla i denna uppgift sitt samtycke till sådan databehandling och att CloudGolf får lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden till medlem. Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

10. Medlemsbevis samt ändring av namn, telefon, kontonr m m.

I samband med att medlemskap tecknas och accepteras med CloudGolf får medlemmen ett användarnamn och väljer ett lösenord för tjänsten, alternativt om medlemmen så önskar så återanvänds det användarnamn och lösenord som medlemmen redan har på golf.se . Lösenordet kan senare ändras av medlemmen. Användarnamnet och lösenordet gäller som medlemsbevis för att nyttja CloudGolfs tjänster. Om CloudGolf medlem förlorar sitt medlemsbevis anmäls det till CloudGolfs hemsida, som då utfärdar ett nytt medlemsbevis, alternativt skickar ut ursprungligt lösenord via e-mail eller sms till användaren igen. CloudGolf medlem ska omgående via CloudGolfs hemsida uppge ändring av medlems namn adress, telefonnummer, bank och kontonummer mm.

11. Bokning av starttider hos anslutna banor

Som startbevis för bokad starttid hos CloudGolfs anslutna banor måste medlemmen alltid kunna uppvisa den bokningsbekräftelse som medlemmen fått via CloudGolf.se , SMS och/eller e-mail från CloudGolf. Bokning och avbokning med greenfeecheck som betalning skall alltid ske enligt föreskrivna regler kring din produkt. Om en medlem bokar in sig på en tid genom MinGolf för att sedan, när greenfecheckens förbokningstid startar, avboka och boka in sig på samma tid i CloudGolfs bokning anses det som ett avtalsbrott. Man har då utanför avtal förskansat sig fördelar som kringgår de ekonomiska gränserna för produkten samt GoldGolfs avtal med samarbetsbanorna. En kombination av bokning/avbokning genom MinGolf/CloudGolfs bokning som går utanför gällande regler anses därmed som ett avtalsbrott och kommer att hanteras enligt punkt 7 och 8, som slutligen kan leda till ett spelstopp på alla förbundsanslutna banor i Sverige.

12. Banutbud

Det banutbud som gäller vid avtalets ingående kan komma att förändras under avtalstiden. Kund är inte berättigat till någon kompensation för den händelse att någon bana skulle komma utgå, detta förutsatt att förändringen inte har sin grund i avtalsbrott från CloudGolfs sida.

13. Ändring av allmänna villkor

CloudGolf förbehåller sig rätten att när omständigheter kräver, ändra och uppdatera dessa allmänna villkor. Senaste uppdatering: Juni 2021.

KÖPVILLKOR CloudGolf MEDLEMSSHOP

1. Ångerrätt

Vid köp via hemsidan gäller Distansavtalslagen. Medlem som är privatperson har rätt att inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) skriftligen till huvudkontoret eller via e-post meddela CloudGolf om att han/hon ångrat sitt köp. Under förutsättning att medlemskapet inte nyttjats på någon av CloudGolfs samarbetsanläggningar har medlem rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster.

2. Reklamationsrätt

Vid köp via CloudGolfs hemsida har medlem rätt att reklamera enligt vanliga konsumenträttsliga regler.

3. Leveransvillkor

Kunden åtar sig att ange korrekta kontaktuppgifter då denne genomför sitt köp på hemsidan och att därefter uppdatera uppgifterna så snart de ändras. Information och CloudGolf medlemsbevis skickas till kunden via e-mail direkt efter godkänt köp och när CloudGolf erhållit full betalning för medlemskapet. Då medlem erhållit sitt medlemskap kan denne boka in sig för golfspel via CloudGolf.se. Om medlemsbeviset ej kommer fram inom avtalad tid ska medlem inom skälig tid kontakta CloudGolf för felsökning av leveransen. Vi förbehåller oss för eventuella felbeskrivningar om produkternas innehåll i vår kommunikation via våra hemsidor, epost och andra kommunikationskanaler. Vid ett köp skall kunden alltid förhålla sig till den produktinformation som är angiven på våra webbplatser. Vid eventuella felaktigheter i denna produktinformation löser vi det från fall till fall. Endera via ett återköp eller via en annan lösning. Vilken lösning som erbjuds är helt upp till säljaren, CloudGolf.

4. Betalning och säkerhet

Betalningen sker på CloudGolfs hemsida med köparens bankkort, VISA, Mastercard. Internetbank eller faktura. Pengarna dras direkt från medlems konto i samband att transaktionen godkännes. All data skickas krypterat. Kortnummer sparas inte i våra system och den senaste tekniken från både VISA och MasterCard används för verifiering. Vi följer de lagar som gäller för registrering och identifiering på Internet och systemets plattform bygger på samma teknik som används av banker och myndigheter.

5. Avtalstid

Avtal som tecknas via hemsidan har en bindningstid på den årliga golfsäsongen i Sverige, normalt 1 April – 31 Oktober samma år. Månadsavtal fortlöper därefter med ytterligare 12 månader om det inte sägs upp. Avtalet börjar gälla samma dag som köpet registrerats på hemsidan och betalningen kommit CloudGolf tillhanda.

6. Giltighet av bestämmelserna

Medlemmen har på hemsidan godkänt att dessa bestämmelser ska gälla vid alla köp av CloudGolfs varor och tjänster via internet.

7. Kontakt

Kontaktuppgifter anges på det kvitto, som erhålls i samband med köpet.